In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. Het zijn de kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. We beschrijven deze kwaliteitscriteria hieronder aan de hand van vijf dimensies.

Levensbeschouwelijke dimensie
De Facetscholen zijn openbare scholen. Dat betekent dat:

  • alle kinderen, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging, welkom zijn
  • iedere leerling met respect wordt behandeld
  • we deze respectvolle houding ook overdragen aan onze leerlingen
  • er aandacht wordt besteed aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, waarbij tevens recht wordt gedaan aan deze waarden

Op onze scholen zijn –zoals gezegd- alle kinderen ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging welkom. We menen dat ze juist daarom op een natuurlijke manier met elkaar kunnen omgaan en kunnen samenwerken. De vanzelfsprekendheid waarmee dat op onze scholen gebeurt, zal hen helpen om later in de maatschappij op dezelfde open wijze andere mensen tegemoet te treden en er mee samen te werken. Respect voor elkaar en waardering voor de ander zijn daarbij uit-gangspunt.

Maatschappelijke dimensie
Ten aanzien van de maatschappelijke dimensie zijn onze uitgangspunten de volgende:

  • We willen dat kinderen leren zich kritisch belangstellend op te stellen t.o.v. ontwikke-lingen in de samenleving.
  • We willen dat kinderen leren omgaan met kinderen die een andere mening hebben.
  • We hechten veel belang aan democratisering van ons onderwijs en onze school.

Pedagogische dimensie
Ten aanzien van de pedagogische dimensie zijn onze uitgangspunten de volgende:

  • We vinden het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
  • We streven er naar dat kinderen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en hun werk.
  • We leren kinderen om te reflecteren op hun eigen gedrag.
  • We scheppen binnen de groepen een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en wederzijds vertrouwen.
  • We zorgen ervoor dat kinderen de gelegenheid krijgen om een positief zelfbeeld op te bouwen en zelfvertrouwen te verkrijgen om op basis hiervan positieve relaties aan te kunnen gaan met andere kinderen en volwassenen.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen leren om weloverwogen keuzes te maken.
  • Als leerkrachten geven we het goede voorbeeld.
  • Positieve factoren van leerlingen zijn leidend bij de aanpak van de leerkracht.
  • Informatie van ouders over hun kind wordt uitdrukkelijk gebruikt voor de aanpak van de leerling.

Onderwijskundige dimensie
Ten aanzien van de onderwijskundige dimensie zijn onze uitgangspunten de volgende:

  • We bieden een gevarieerd en uitdagend onderwijsaanbod dat aan de kerndoelen voldoet.
  • Het handelen van de leerkracht is doelgericht.
  • We maken gebruik van moderne leermaterialen en methodes.
  • Er is een goede samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en begeleiders.
  • We maken veelvuldig gebruik van materialen en werkwijzen die de zelfstandigheid van kinderen stimuleren.
  • We leren kinderen om te reflecteren op hun eigen taakaanpak.
  • We zorgen ervoor dat kinderen verschillende aanpak- en leerstrategieën leren gebruiken.
  • We geven onderwijs, dat kinderen uitdaagt.
  • We zorgen ervoor dat ons onderwijs rekening houdt met de behoeften van en de verschil-len tussen de leerlingen qua aanleg, tempo en interesse.
  • We zorgen dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van onze kinderen.
  • We organiseren zo veel als mogelijk zorg en extra begeleiding binnen de groep.
  • We maken veelvuldig gebruik van samenwerkende leervormen.
  • We streven er naar om kinderen een ononderbroken ontwikkeling te laten doormaken.
  • We werken binnen een professionele cultuur als basis voor samenwerking binnen het team.
  • We zorgen voor optimale en effectieve leerlijnen voor alle ontwikkelingsgebieden.
  • Gesprekken over leerlingen worden o.a. gevoerd volgens het model van de handelingsge-richte procesdiagnostiek.
  • In de inrichting van onze gebouwen en groepslokalen is onze visie op onderwijs zoveel mogelijk te herkennen.
  • We maken gebruik van moderne middelen (hardware en software) om de leervorderingen zo goed mogelijk te volgen en te verklaren (leerlingvolgsystemen, w.o. ParnasSys en CI-TO-LVS).
  • De verkregen gegevens gebruiken we om ons onderwijs aan te passen en bij te sturen om zodoende een optimaal leerrendement te krijgen.
  • Tevens gebruiken we de gegevens om de ouders zo duidelijk mogelijk te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren).

School organisatorische dimensie:
Ten aanzien van de school organisatorische dimensie zijn onze uitgangspunten de volgende:

  • We reageren snel en flexibel op vragen die aan de school gesteld worden door leerlingen, ouders/verzorgers en instanties.
  • We zorgen ervoor dat we over voldoende gekwalificeerd en flexibel personeel beschik-ken, dat in staat en bereid is kinderen professioneel te begeleiden en met elkaar samen te werken.
  • We zorgen er – binnen onze mogelijkheden- voor dat de schoolgebouwen er ordelijk en schoon uitzien en zodanig zijn ingericht dat de veiligheid wordt gewaarborgd.
  • We zorgen voor een doelmatige en zorgvuldige registratie en administratie door gebruik van ons leerling-administratiesysteem en leerlingvolgsysteem in o.a. ParnasSys. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder geregeld en staan op papier.
  • Vergaderstructuur, jaarplanning, procedures rondom het dagelijks werken aan school zijn helder geregeld en staan op papier.
  • We streven naar professionele afstemming en goede relaties met externe organisaties.