Kwaliteit

Op OBS Wemeldinge vinden wij het belangrijk dat alle kinderen les krijgen vanuit actuele methodes in de vorm van een beredeneerd aanbod. We bekijken ieder jaar of de methodes nog up to date zijn, of we de kerndoelen in hoge mate kunnen blijven halen en of het aanbod passend is bij de leerlingen. 

 

In de groepen 1 en 2 geven wij ons aanbod in de groep betekenis door gebruik te maken van het programma Onderbouwd Online. Door middel van dit programma volgen wij de leerlijn die past bij de leeftijdsgroep en wordt het betekenisvol aangeboden rondom een thema. 
In het programma Onderbouwd Online houden de leerkrachten bij wat zij hebben aangeboden en welk effect dit heeft gehad op de leerlingen. Aan de hand van deze bevindingen worden vervolgacties gepland. Hiermee waarborgen wij een beredeneerd aanbod voor de kleutergroepen.

 

Vanaf groep 3 blijven we de ontwikkelingen volgen aan de hand van methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Naast observaties en gesprekken met de ouder en het kind geven deze toetsen de leerkracht informatie over de onderwijsbehoeften van de kinderen. Deze informatie is belangrijk voor de verdere inrichting van het onderwijs. Over het algemeen volgen we de leerlijn van de methodes en streven we daarmee naar hoge doelen voor iedere leerling.

 

Als school stellen we hoge ambities voor alle leerlingen. Tijdens schoolbesprekingen achterhalen we of we deze ambities ook waar maken. Het team kijkt met elkaar naar de opbrengsten van de school als geheel. Met elkaar bespreken we oorzaken van de opbrengsten en achterhalen we welke verbeterpunten nodig zijn voor de komende periode. We maken hierover afspraken die gelden voor alle groepen en we stellen vast of scholing noodzakelijk is om ons doel te bereiken. Dit leggen we vast in het onderwijsplan behorende bij het vak. Doordat we dit proces gezamenlijk volgen, ontstaat een gezamenlijk doel gericht op beter passend onderwijs waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt. 

 

Naast het monitoren van de cognitieve ontwikkeling en het aanpassen van ons onderwijs op deze ontwikkeling, volgen wij de mate waarin een kind zich competent voelt, zich autonoom voelt en hoe de relatie met de ander is. Ook hier geldt dat wij het als een gezamenlijk doel zien dat leerlingen zich op onze school prettig voelen, zich gerespecteerd voelen en met respect omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving.

 

De leerkrachten op onze school vinden het belangrijk dat zij ook zelf blijven ontwikkelen. Alle leerkrachten krijgen de ruimte om hierin persoonlijke keuzes te maken. Het team volgt daarnaast ook gezamenlijke scholing.

 

We hebben verschillende specialistische leerkrachten, waaronder een ICT-specialist en gedragsspecialist.

 

Zoals hierboven beschreven staat is de school voortdurend bezig om het onderwijs voor de leerlingen zo passend mogelijk te maken. Dit is een proces waarbij steeds weer nieuwe aanpassingen denkbaar zijn en uitgevoerd worden. Op het moment ontwikkelen we ons steeds verder in het inzetten van digitale leermiddelen, het integreren van verschillende vakgebieden door middel van ateliers, het bewuster maken van de leefomgeving door meer samen te werken met instanties en groepen mensen uit het dorp. De school is hiermee voortdurend in beweging. We staan hierbij open voor positieve feedback waarmee we ons gezamenlijk doel voor goed onderwijs voor iedereen nog verder zullen vormgeven.