Missie en visie

KERNWAARDEN 

Onze kernwaarden zijn:

 • Respect
 • Veilig
 • Creatief
 • Hoge verwachtingen
 • Plezier

 

MISSIE

Op OBS Wemeldinge willen we dat de kinderen op intellectueel, sociaal, emotioneel, lichamelijk en creatief gebied naar eigen mogelijkheden ontwikkelen. Onze leerlingen kunnen zich in een positieve, veilige en uitdagende leeromgeving vormen tot zelfstandige, bewuste, betrokken, mondige, sociale en zelfverantwoordelijke jonge mensen.

 

VISIE

Vanuit onze gemeenschappelijke kernwaarden en missie beschrijven we de visie op de volgende vier gebieden:

 • Kind
 • Onderwijs
 • Team
 • Ouders

 

Kind

Kinderen mogen zichzelf zijn en zich ontwikkelen op hun eigen individuele manier binnen de mogelijkheden van de school. We hanteren daarbij de principes van:

 • Expliciete Directe Instructie in onze didactische aanpak.
 • Convergente differentiatie (gemeenschappelijk basisaanbod en gemeenschappelijke einddoelen) met daar waar wenselijk is divergente maatregelen (voor bepaalde leerlingen aanvullende, andere of juist minder doelen formuleren.)
 • Opbrengstgericht Passend Onderwijs voor het bespreken van de leeropbrengsten en onze ambities.

We zorgen voor een uitdagende omgeving:

 • Aanbod van Levelwerk in de eigen groep, als de basisstof gedaan is.
 • Binnen de Ateliers:
  • Bijzonder en uitdagend aanbod aanbieden, bestaande uit de vakgebieden behorende bij CKV.
  • Extra aandacht voor het aanbod dat ligt in de zone van de naaste ontwikkeling.
  • De leerlingen krijgen waar mogelijk binnen de ateliers de gelegenheid om te werken op basis van hun interesses
 • De ateliers willen we de komende jaren uitbouwen tot plekken waar ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en Engels worden gegeven.
 • Speelruimte en begrenzing
 • Al het handelen van de leerkrachten is gericht op het welbevinden van de kinderen. De leerkrachten bieden daarbij de leerlingen vanuit een positieve attitude een veilige omgeving aan waar speelruimte is en begrenzing.
 • Als kinderen over de grenzen van deze speelruimte gaan, hanteren we een duidelijke methode van maatregelen en consequenties.

Onderwijs

Wij maken gedegen keuzes binnen de vernieuwing van ons onderwijs. Daarbij laten we ons leiden door onderzoek naar wat echt werkt. Onze benadering bestaat uit:

 • Eenduidig hanteren van principes voor zelfstandig werk.
 • Eenduidig didactisch handelen, gebaseerd op EDI.
 • Eenduidig handelen in de klas gebaseerd op een aantal technieken van Teach like a Champion, gericht op de klassencultuur en klassenstructuur.
 • Basisafspraken met betrekking tot het samenwerken door kinderen.
 • Onze ambitie is om een stevige basis te leggen voor de vakken rekenen, lezen en spelling.

De methodes vormen de leidraad voor ons onderwijs op basis waarvan wij aan de kerndoelen werken.

 

Team

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de teamleden. Onderstaande afspraken zijn daarbij belangrijk:

 • We zijn open en eerlijk naar elkaar.
 • Wij werken samen, ondersteunen en helpen elkaar.
 • De directie communiceert transparant in de informatievoorziening en is betrokken bij team, ouders en kinderen. De directeur staat achter zijn personeel en straalt dat uit.
 • We zetten Collegiale Consultatie in ter verbetering van ons onderwijsaanbod.

We hanteren een professionele houding. Dat betekent dat we:

 • Respect tonen naar anderen.
 • Ons aan afspraken houden.
 • Ingezette ontwikkelingen doorzetten en borgen of afsluiten en dit communiceren.
 • Ons verantwoordelijk voelen voor en zijn trots op onze school.

We benutten onze talenten doordat we de leerkrachten zoveel mogelijk inzetten voor de vakgebieden en bij taken waar hun affiniteit ligt.

 

Ouders

De school heeft de ambitie om door te groeien naar een ouderbetrokkenheid 3.0. Dat betekent dat we:

 • De samenwerking aangaan met de ouders.
 • Elkaar serieus nemen (leerkrachten en ouders).
 • Ouders stimuleren om met kinderen mee te denken over hun ontwikkeling op school.

We hanteren een transparante en eenduidige communicatie door middel van het gebruiken van:

 • Parro
 • Website
 • Nieuwsbrief
 • E-mail