Zorg

Ondersteuning van leerlingen
Wij zijn  erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden in hun vertrouwde omgeving. Daarbij streven we naar onderwijs dat zoveel mogelijk  aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In het kader van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om aan elk kind een passende ondersteuning van onderwijs en zorg aan te bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning we kunnen bieden. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband ( Kind op 1)

Extra ondersteuning op school
Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband (Kind op 1) in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. We kijken eerst wat we zelf kunnen doen om uw kind te helpen en maken hierover afspraken. Lukt het niet binnen de basisondersteuning of de extra ondersteuning die de school zelf kan bieden dan vragen we het samenwerkingsverband, kind op 1 om hulp.http://www.swvkindop1.nl

Arrangementen
Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt hulp in verschillende arrangementen. Dat betekent dat uw kind een bepaald aanbod krijgt dat bij de behoefte of hulpvraag past. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van een onderwijsassistent zijn voor individuele begeleiding, of de inzet van een ambulant begeleider die de leerkracht en uw kind op school structureel begeleidt. Het samenwerkingsverband heeft weer een eigen ondersteuningsprofiel waarin afspraken zijn vastgelegd over hun aanbod.

Het lukt niet op een reguliere school
Soms is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat het dan om speciaal (basis)onderwijs.

Cluster 1 en 2 scholen
Hulp aan leerlingen die doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, en leerlingen die een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis verloopt niet via het samenwerkingsverband (Kind op 1). Zij maken geen deel uit van het samenwerkingsverband en hebben eigen procedures en werkwijzen. Cluster 2: Leerlingen die doof of slechthorend zijn en leerlingen met een communicatie- of taalontwikkelingsstoornis. We werken samen met: Auris https://aurisinfo.nl/richtlijn-toelaatbaarheid-auris-onderwijs Cluster 1:Leerlingen die blind of slechtziend zijn: We werken samen met: Koninklijke Viseo: https://www.visio.org/nl-nl/onderwijs