Extra verlof

Richtlijnen voor extra verlof

In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

Via deze link vindt u het formulier voor aanvraag extra verlof buiten de schoolvakanties.

 

Wel extra verlof mogelijk:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: (maximaal 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats wordt gesloten en maximaal 2 dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten)
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
 • 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag
 • 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur (duur in overleg met de directeur)
 • verhuizing van gezin: één dag
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)

 

Geen extra verlof mogelijk:
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie.
Meer voorbeelden waar geen extra verlof voor mogelijk is:

  • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten)
  • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen)
  • eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers) drukte of familiebezoek in het buitenland
  • het argument ‘mijn kind is nog jong’
  • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’
  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.

Vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Uit de jurisprudentie is gebleken dat het moet gaan om beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. De ouder of verzorger dient aan te tonen dat hij/zij geen vervanging kan regelen in schoolvakanties. Het overleggen van alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van het verlof. Om aan te tonen dat men geen mogelijkheid heeft om tijdens reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan dient men gegevens te overleggen waaruit onomstotelijk blijkt dat een gezinsvakantie in een van de reguliere schoolvakanties tot zeer ernstige bedrijfseconomische problemen leidt. Het leiden van een eigen bedrijf c.q. winkel geeft niet automatisch recht op extra verlof. Ook personele problemen zijn geen reden voor extra verlof buiten schoolvakanties. Een werkgever moet de werknemer jaarlijks in de gelegenheid stellen om in ieder geval de minimale vakantie (2 weken) op te nemen ook als het ‘zo slecht uitkomt met het rooster’.


Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

  • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
  • De extra verlofperiode is nooit langer dan tien schooldagen.
  • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen
  • In bovenstaande gevallen mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden.

Ziekte
Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar vragen een onderzoek uit te voeren. Deze informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.

 

Ziek tijdens de vakantie
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen.

 

5-jarigen
Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in goed overleg met de schooldirecteur. Is dit niet genoeg, dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra thuisblijven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer. De vrijstellingsmogelijkheid is niet bedoeld om, naar keuze van de ouder/verzorger, de 5-jarige leerling op willekeurige momenten thuis te houden.

 

Verlof voor religieuze feestdagen
Vrij voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren melden bij de directeur van de school. Bij de feesten staan geen data. Verreweg de meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum. Op de website Beleven.org kunt u zien wanneer een religieus feest dit jaar wordt gevierd. 

 

Verlof door overmacht
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat, dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen. 

 

Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling. 

 

Extra verlof aanvragen
Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of wanneer de termijn van acht weken niet redelijk en of realistisch is door een bijzondere omstandigheid. De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

 

Bezwaar en beroep
Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor extern advies worden ingewonnen, dan wordt dit gemeld. U hebt het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Een bezwaarschrift moet: ondertekend zijn, de naam van de afzender bevatten, een dagtekening bevatten, vermelden tegen welk besluit bezwaar gemaakt wordt en wat de gronden van het bezwaar zijn. Een bezwaar moet bij de juiste persoon ingediend worden. Is een beslissing door de directeur genomen dan wordt daar het bezwaarschrift naar gestuurd, is een beslissing door de leerplichtambtenaar genomen dan wordt het bezwaarschrift daar naar toe gestuurd. 

 

Geen toestemming, toch weg?
Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van het RBL Oosterschelderegio. De leerplichtambtenaar zal u in dit geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken.