Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Stichting Facetscholen
Deze tekst geeft een beknopt overzicht van de klachtenprocedure, zoals vastgesteld bij Stichting Facetscholen Kapelle. De officiële tekst van de klachtenregeling ligt op alle locaties van de Stichting Facetscholen ter inzage en is te downloaden via deze link: Klachtenregeling Facetscholen. In deze klachtenregeling staat een artikelsgewijze toelichting met begripsbepalingen.

 

Waarom een klachtenregeling? 
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te stellen en uit te voeren. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd waarmee het belang van de betrokkenen en de scholen wordt gediend.

 

Wanneer en waar kunt u een klacht indienen? 
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie van de school op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als dit niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een klacht indienen bij:

1. het bevoegd gezag (de meerscholendirecteur is gemandateerd als vertegenwoordiger namens Stichting Facetscholen Kapelle);
óf
2. de landelijke klachtencommissie

De klacht dient binnen een jaar na het tijdstip van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, te worden ingediend. Als het bevoegd gezag zelf de klacht afhandelt, kan de wijze van afhandeling van de klacht worden gemeld aan de klachtencommissie.

 

Wie kunnen een klacht indienen?

 • Ouders/verzorgers
 • Leerlingen (ook ex-leerlingen) personeel 
 • Stagiaires en leraren in opleiding E
 • Een ieder die op een of andere manier deel uitmaakt van de school.

Waar kunnen klachten zoal over gaan?

 • De begeleiding van leerlingen
 • Toepassing van strafmaatregelen 
 • Beoordeling van leerlingen 
 • Inrichting van de schoolorganisatie 
 • Seksuele intimidatie (verbaal, non-verbaal, fysiek) 
 • Discriminerend gedrag
 • Agressie 
 • Geweld 
 • Pesten

Waar kunt u terecht met uw klacht? 
In de eerste plaats bij de contactpersoon van de school. Elke school heeft een contactpersoon, waarbij u in eerste instantie terecht kunt voor advies over de wijze waarop u een klacht kunt indienen. Daarnaast heeft Stichting Facetscholen Kapelle een externe vertrouwenspersoon benoemd die als aanspreekpunt optreedt voor u (de klager) en die zo mogelijk de klacht via bemiddeling kan oplossen of u verder kunnen adviseren. De contactpersonen van de scholen en de externe vertrouwenspersoon staan vermeld in de schoolgids van iedere school. Iedere school heeft dus een onafhankelijke contactpersoon benoemd en Stichting Facetscholen Kapelle heeft voor alle openbare scholen samen een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon voor het openbaar onderwijs te Kapelle is mevrouw E. Joosten (ejoosten AT rpcz DOT nl - 06 21823808).
De contactpersoon voor OBS De Moolhoek is Janneke van Belzen (leerkracht).  
De contactpersoon voor OBS Wemeldinge is Dorine van Boekhout (leerkracht).

 

Waar levert u een klacht in?  
Als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet leidt tot een oplossing, kunt u een officiële klacht indienen. U moet uw klacht in principe schriftelijk indienen bij: 
a) meerscholendirecteur Stichting Facetscholen Kapelle (het bevoegd gezag) adres: postbus 58, 4420 AC Kapelle.  
b) de Stichting Onderwijsgeschillen, bereikbaar onder adres:
Stichting Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, postadres Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590.  
E-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl.

De Stichting Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao's verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Een klacht kan dus rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de Stichting Onderwijsgeschillen worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. De klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, welke valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen, kunt u downloaden via deze link: Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

 

Wat gebeurt er vervolgens met uw klacht? 
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de meerscholendirecteur van Stichting Facetscholen Kapelle, of door de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze laatste is belast met de behandeling van de ernstiger klachten. Zij brengt daarover advies uit aan het schoolbestuur van de Stichting Facetscholen Kapelle. Na het indienen van een klacht, ontvangt u binnen 5 dagen een bericht van ontvangst.

 

Tot slot 
Heeft u klachten, aarzel dan niet om deze door te geven. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Dikwijls kunnen klachten snel en doeltreffend worden verholpen en verbetert hierdoor de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs.